Ułatwienia dostępu

Regulamin akredytacji dla mediów

§ 1.

DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu termin:

1. Organizator – oznacza Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA

2. Festiwal – oznacza XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Carpathia Festival” – Rzeszów 2024

3. Media – oznacza redakcje prasy (dzienników i czasopism), publikacji internetowych, a także programów radiowych, telewizyjnych oraz innych środków masowego przekazu.

4. Przedstawiciel Mediów – osoba upoważniona przez Media do ubiegania się o Akredytację.

5. Akredytacja - oznacza zezwolenie Organizatora na przebywanie Przedstawiciela Mediów na terenie Festiwalu w wydzielonej strefie dla dziennikarzy, w celu sporządzenia relacji, reportażu lub sprawozdania z wystawy, a także, na zasadach indywidualnie określonych w odniesieniu do Festiwalu – na sporządzanie fotografii, rejestrowanie Festiwalu na nośnikach audio lub audiowizualnych, albo przeprowadzenie wywiadu.

6. Akredytowany Przedstawiciel Mediów – Przedstawiciel Mediów posiadający ważną Akredytację.

§ 2.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Przedstawicieli Mediów ubiegających się o Akredytację na Wystawy oraz posiadających ważną Akredytację.

§ 3.

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

1. Akredytacje przyznawane są Przedstawicielom Mediów na wniosek przesłany na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie określonym w ust. 2. poniżej dla danego rodzaju Akredytacji, na formularzu „Wniosku o Akredytację” dostępnego na stronie www.carpathia.rzeszow.pl

2. Organizator przewiduje przyznawanie Przedstawicielom Mediów Akredytacji odpłatnych lub nieodpłatnych.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia Akredytacji bez podania przyczyny.  

4. Akredytacje są nieodpłatne i przyznawane są przedstawicielom Mediów, które zgłosiły wnioskiw określonym terminie. Ostateczny termin składania wniosku o Akredytację upływa 30 dni przed datą Festiwalu. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia Akredytacji w przypadku wyczerpania miejsc na widowni przeznaczonych dla Akredytowanych Przedstawicieli Mediów.

5. Maksymalna ilość Akredytacji, o którą mogą się ubiegać Przedstawiciele Mediów, w zależności od rodzaju Mediów wynosi:

a) radio- 1 szt.

b) prasa drukowana - 1 szt.

c) portale internetowe- 1 szt.

d) telewizja- 1 szt.

e) inne Media – 1szt.

6. Przyznanie Mediom tytułu Patrona Medialnego czy nawiązanie współpracy redakcyjnej nie jest jednoznaczne z przyznaniem Akredytacji. Zainteresowani Przedstawiciele Mediów zobowiązani są do zgłaszania Wniosków o Akredytację na poszczególne Festiwalu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

7. Złożenie Wniosku o Akredytację nie jest równoznaczne z udzieleniem Akredytacji.

 § 4.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AKREDYTOWANYCH PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW

1. Akredytowani Przedstawiciele Mediów mają obowiązek odebrania Akredytacji najwcześniej godzinę, a najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Koncertu wyznaczonym przez Organizatora miejscu przed wejściem na widownię. Po upływie powyższego czasu ważność Akredytacji wygasa, a Przedstawiciele Mediów, którzy nie odebrali Akredytacji nie będą wpuszczani na teren Festiwalowego Koncertu.

2. Akredytowani Przedstawiciele Mediów zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu przekazanych przez Organizatora identyfikatorów, przez cały czas przebywania na terenie Festiwalu.

3. Akredytowani Przedstawiciele Mediów mogą utrwalać przebieg Festiwalu lub wizerunki artystów uczestniczących w Wydarzeniu tylko za uprzednią, odrębną zgoda Organizatora. Jakiekolwiek naruszenie tego zakazu lub próby odstąpienia Akredytacji osobom trzecim upoważniają obecnego na miejscu Festiwalu przedstawiciela Organizatora do cofnięcia Akredytacji w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty lub innych roszczeń z tego tytułu.

4. Akredytacja nie zwalnia Przedstawicieli Mediów z przestrzegania powszechnie obowiązujących norm prawnych, w szczególności wynikających z regulacji o prawie prasowym lub prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ogólnych norm prawa cywilnego o ochronie dóbr osobistych.

5. Akredytowani Przedstawiciele Mediów mogą otrzymać materiały prasowe związane z Koncertami Festiwalowymi.

6. Złożenie Wniosku o Akredytację oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

7. Akredytowanych Przedstawicieli Mediów obecnych na Wydarzeniu obowiązują także pozostałe regulacje dotyczące Festiwalu, dostępne na stronie www.carpathia.rzeszow.pl oraz regulaminy i instrukcje obowiązujące w obiektach, w których odbywają się Koncerty, udostępnianie przez podmioty zarządzające tymi obiektami. 

Więcej w tej kategorii: « Regulamin Festiwalu 2024