Regulamin festiwalu / Regulations

Regulamin Festiwalu 2024

XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Carpathia Festival” - Rzeszów 2024
Termin Festiwalu: 20-21 lipca 2024 r.
www.carpathia.rzeszow.pl


Organizator:

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „CARPATHIA”

Cele Festiwalu:

Konfrontowanie i aktywizowanie międzynarodowych środowisk twórczych i edukacyjnych. Promowanie osobowości wokalnych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i warsztatowych wokalistów.

Regulamin:

Regulamin dotyczy corocznego konkursu na osobowość wokalną, organizowanego w ramach ,,Rzeszów Carpathia Festival”. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najciekawszej osobowości wokalnej.

O kryteriach decydują Jurorzy na wspólnym posiedzeniu, przed prezentacją pierwszego wykonawcy. Równolegle z konkursem na osobowość wokalną, będzie toczył się konkurs na najciekawszą kompozycje oraz największą osobowość sceniczną.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do udziału w Festiwalu mogą zgłosić się osoby w wieku od 16 roku życia, z całego świata – wykonawcy indywidualni - soliści, duety, tercety i kwartety.

2. Uczestnikom festiwalu towarzyszyć będzie orkiestra festiwalowa, której skład zostanie podany po zakończeniu kwalifikacji do festiwalu.

3. Do udziału w Festiwalu nie mogą zgłaszać się zdobywcy Grand Prix z poprzednich edycji Festiwalu.

4. Uczestnicy mogą zgłosić na festiwal jedną lub dwie piosenki autorskie.

5. Za piosenkę autorską Organizatorzy Festiwalu uznają kompozycje, napisaną przez samego wykonawcę lub specjalnie dla niego.

6. Piosenki mogą być wykonane w dowolnym języku, preferowane piosenki w języku narodowym.

II. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA DO FESTIWALU

W tym roku zgłoszenie będzie odbywać się poprzez wypełnienie formularza internetowego, który można znaleźć na stronie www.carpathia.rzeszow.pl .

1. Osoby oraz instytucje zainteresowane udziałem w XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki ,,Carpathia Festival”- Rzeszów 2024 zobowiązane są nadesłać zgłoszenie do udziału w Festiwalu, które musi zawierać następujące elementy:

a) wypełniony formularz internetowy dostępny na stronie www.carpathia.rzeszow.pl,

b) proponowane piosenki, nagrane w formacie WAVE lub MP3 (jakość nagrań musi umożliwić prezentację utworów i wykonawców na stronie internetowej festiwalu),

c) teksty zgłaszanych utworów – teksty w językach narodowych muszą być przetłumaczone na język angielski,

d) dwie fotografie w postaci elektronicznej

e) życiorys wraz z dorobkiem artystycznym (w przypadku obcokrajowców – w języku angielskim) na potrzeby drukowanych wydawnictw festiwalowych. Bardzo proszę nie przesyłać życiorysu w formacie PDF!


2. Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2024 r. obowiązkowo drogą elektroniczną.

Adres e-mail:  festival@carpathia.rzeszow.pl

w temacie wiadomości: Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu wokalnego – Zgłoszenie ,,Carpathia Festival” - Rzeszów 2024


3. Zgłoszenie przysłane drogą mailową musi zawierać wszystkie wymienione w pkt. II ppkt. 1 a) b) c) d) e) elementy. Brak któregokolwiek z wymienionych w pkt. II ppkt. 1 a) b) c) d) e) elementów lub inne uchybienia formalne (brak danych, ich nieczytelność) skutkują wykluczeniem zgłoszenia z konkursu.

4. Zgłoszenie mailowe musi w całości zawierać się w jednej wiadomości. W przypadku problemów technicznych związanych ze zbyt dużą ilością danych, których nie da się przesłać w jednej wiadomości, zgłoszenie należy przesłać w kilku następujących po sobie mailach.

5. Każdy odebrany email zostanie potwierdzony przez Organizatorów emailem zwrotnym do nadawcy.

6. Osoby i zespoły zakwalifikowane do finału XX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival” - Rzeszów 2024, zobowiązani są do wypełnienia dokumentów opisanych w ustępie II niniejszego regulaminu w biurze festiwalowym przed próbą do przesłuchań konkursowych.

III. PROCEDURA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW I WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW FESTIWALU

1. Zgłoszone kompozycje podlegać będą dwuetapowej ocenie.

Etap I – kwalifikacja uczestników do udziału w finale Festiwalu na podstawie nadesłanych utworów (spełniających warunki, o których mowa w pkt. II ppkt. 2 i 3 niniejszego Regulaminu), której dokona Komisja Kwalifikacyjna*. Osoby zakwalifikowane otrzymują potwierdzenie udziału na piśmie do 17 maja 2024 r.

*Skład Komisji Kwalifikacyjnej podany zostanie do wiadomości do 21 marca 2024 r.

Etap II – ocena kompozycji oraz ich wykonania „na żywo” przez uczestników w finale Festiwalu, której dokona Jury Festiwalu*. Jury wytypuje zwycięzców Festiwalu i przyzna następujące nagrody finansowe:

Grand Prix Festiwalu – m.in. dofinansowanie promocji zwycięzcy (z przeznaczeniem na dofinansowanie-sponsoring wydania płyty lub dofinansowanie-sponsoring kosztów organizacji trasy koncertowej) oraz zaproszenie do wykonania koncertu w kolejnej edycji festiwalu – 15.000 zł.

• Nagroda za zajęcie I miejsca
• Nagroda za zajęcie II miejsce
• Nagroda za zajęcie III miejsca
• Nagroda za największą osobowość sceniczną
• Indywidualne wyróżnienia jurorskie

*Ostateczny skład jury konkursu finałowego zostanie podany do 1 lipca 2024 r.

2. Jury zastrzega sobie prawo dopuszczenia do konkursu wykonawców prezentujących muzykę z pogranicza piosenki poetyckiej, w przypadku gdy wykonawca objawi się jako osobowość, która powinna być zaprezentowana i wspierana.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo limitowania zgłoszeń oraz zaproszenie pewnej liczby wykonawców – zdobywców Grand Prix innych międzynarodowych festiwali.

4. W przypadku wątpliwości dotyczących kompozycji, Jury przysługuje prawo decyzji o jej akceptacji, bądź odrzuceniu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

1. Uczestnicy udzielają niniejszym Organizatorom, nieodpłatnie, zezwolenia na korzystanie z praw autorskich do nadesłanych nagrań, artystycznych wykonań oraz ich wizerunku w celach informacyjno-reklamowych i promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na nośnikach takich jak dyskietki, CD-ROM, VCD, DVD,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których je utrwalono, wprowadzanie do obrotu, publikowanie, publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w środkach masowego przekazu oraz sieci Internet.

2. Uczestnicy udzielają niniejszym Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z nadesłanych nagrań i ich wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych w celach informacyjno-reklamowych i promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie.

3. Dojazd i ubezpieczenie uczestników Festiwalu pokrywają sami uczestnicy.

4. Uczestnikom Festiwalu organizatorzy nie zapewniają noclegów.


5. Wszyscy uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wzięcia udziału we wspólnym koncercie finałowym.

V. OŚWIADCZENIA DLA RADIA I TELEWIZJI

Uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na rejestrację audio-video występów z ich udziałem, podczas przesłuchań festiwalowych i Koncertu Laureatów. Niniejsze zezwolenia zostaną przesłane do wybranych uczestników drogą e-mailową wraz z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu. Podpisy będą zbierane podczas prób do Przesłuchań Konkursowych i Koncertu Laureatów.

VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Udział w festiwalu jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest jednocześnie wyrażeniem zgody na: filmowanie, fotografowanie i rozpowszechnianie powstałego materiału, będącego własnością organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych każdego uczestnika w celach związanych z organizacją festiwalu.

2. Dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku w celach inne niż prywatne jest zabronione. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu czy dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników festiwalu może być równoznaczne z podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

VII. MODYFIKACJE REGULAMINU

1. Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania zgłoszeń zmodyfikować treść Regulaminu. Zmodyfikowany Regulamin zostanie niezwłocznie upubliczniony na stronie internetowej Festiwalu: www.carpathia.rzeszow.pl .

W przypadku, gdy modyfikacja zostanie dokonana po zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Festiwalu, Regulamin zostanie przekazany wszystkim uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Dokonane przez Organizatora modyfikacje Regulaminu oraz zmiany terminów są wiążące dla uczestników Festiwalu.

4. W sprawach mogących budzić spory na tle niniejszego Regulaminu ostateczna interpretacja należy do Organizatora Festiwalu.

5. W sprawach organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy skontaktować się z Organizatorem:

Dr Anna Czenczek – Pomysłodawczyni i Dyrektor „Rzeszów Carpathia Festival”

Tel.: +48 604 117 433
E-mail:  anna.czenczek@op.pl, biuro@fundacjacarpathia.pl

Więcej informacji:

www.carpathia.rzeszow.pl
www.facebook.com/carpathiafestival
www.fundacjacarpathia.pl

www.facebook.pl/csw.rzeszow
www.instagram.com/carpathiafestival

XX International Song Festival “Carpathia Festival” - Rzeszów 2024

20-21 July 2024
www.carpathia.rzeszow.pl


Organizer:

The Foundation for Support of Culture and Art „CARPATHIA”

The Aims of the Festival:

To confront and engage international artistic and educational environments. To promote vocal personalities, to help improve artistic and technical skills of vocalists.

Terms and Conditions:

The present Terms and Conditions applies to the annual contest for the vocal personality, organized as a part of the "Rzeszów Carpathia Festival". The purpose of the contest is to select the most interesting vocal personality.

The assessment criteria will be determined by the Jury during its meeting, held before the presentation of the first performer. Alongside with the contest for the vocal personality, the contests for the most interesting composition and the greatest stage personality will be carried out.

I. GENERAL PROVISIONS

1. The Festival is open to people over 16 years of age from anywhere in the world – individual performers – soloists, duets, trios and quartets.

2. The participants of the Festival will be accompanied by the Festival orchestra, members of which will be announced after completion of the Festival qualification process.

3. The Grand Prix winners of the previous editions of the Festival are not allowed to participate in the Festival.

4. The participants of the Festival can prepare one or two original songs.

5. The original song is acknowledged by the Festival Organizer as a piece of music composed by the artist themselves or composed especially for them.

6. The song may be performed in any language, native language is preferable.

II. FORMAL REQUIREMENTS FOR FESTIVAL APPLICATION

This year, the Festival application should be submitted electronically, by completing the form available on www.carpathia.rzeszow.pl .

1. The persons and institutions interested in participating in the XX edition of the International Song Festival “Carpathia Festival”- Rzeszów 2024 are obliged to send the Festival Application Form which shall include the following elements:

a) filled in the Festival Application Form available on www.carpathia.rzeszow.pl,

c) proposed songs recorded in .WAVE or .MP3 format (audio quality must be good enough so that the song and the artist can be presented on the Festival website),

c) lyrics of submitted songs - lyrics in native language shall be translated into English,

d) two photographs in electronic form

e) resume with artistic achievements (in the case of foreigners – in English) for the needs of printed Festival publications. Please do not send your resume in PDF format!


2. The application shall be sent electronically not later than the 21st of March 2024.
Email address:  festival@carpathia.rzeszow.pl

In the subject line: Name and surname of a performer or a vocal band name – Application for “Carpathia Festival” - Rzeszów 2024


3. The application sent by email shall include all elements mentioned in paragraph II point 1 a) b) c) d) e). The lack of any element mentioned in paragraph II point 1 a) b) c) d) e) or any other formal errors (lack of data, its illegibility) results in excluding the application from the contest.

4. The email application shall be comprised in a single message. In case of technical problems related to large volumes of data, which cannot be sent in a single message, the application shall be sent in several successive emails.

5. Each email received will be confirmed by the Organizer by a return email to the sender.

6. Participants qualified for the XX International Song Festival “Carpathia Festival” – Rzeszów 2024 are obliged to fill in the documents named in paragraph II of this Terms and Conditions and submit in person to the Festival Office before the rehearsals for Festival auditions.

III. QUALIFICATION PROCESS AND PROCEDURE OF SELECTING THE FESTIVAL WINNERS

1. Submitted compositions will be subject to a two-step assessment procedure.

Stage I – the selection of participants for the final concert of the festival based on the compositions received (fulfilling all conditions mentioned in paragraph II point 2 and 3 of this Terms and Conditions) made by the Qualification Committee*. The persons qualified for the Festival will receive the confirmation of participation in writing by the 17th of May 2024.

*The members of the Qualification Committee will be announced until the 21st of March 2024.

Stage II - rating the compositions and live performances during the final concert of the Festival by the Festival Jury*. The Jury will select the winners and award the following prizes:

The Grand Prix of the Festival – among others, co-financing the promotion of the winner (co-financing-sponsoring the costs of releasing a CD or co-financing-sponsoring the costs of a concert tour) and invitation for performing a concert during the next edition of the Festival – 15,000 PLN.

• The 1st Place Award
• The 2nd Place Award
• The 3rd Place Award
• The Award for the Greatest Stage Personality
• Individual Jury Award
* The final members of the Festival Jury will be announced by the 1st of July 2024.

2. The Jury reserves the right to qualify for the contest performers presenting music on the border of sung poetry, in cases where the performer reveals a personality which should be presented and supported.

3. The Organizer reserve the right to limit applications and to invite some artists – the Grand Prix winners of other international festivals.

4. In case of any doubts as to the composition, the Jury shall have the right to accept or reject it.

IV. CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE FESTIVAL

1. The participants hereby grant the permission to the Organizer to use the copyright of the submitted recordings, artistic performances and their image for free, for advertising, information and promotional purposes, unlimited in time and territory, in the following fields of exploitation:

a) recording and multiplying with any techniques, including printing, reprography, magnetic recording and digital technique, on such data carriers as floppy disks, CD-ROMs, VCDs, DVDs,

b) placing on the market, lending or renting the original or the copy with the recording; releasing, publication, public performing, projecting, broadcasting and rebroadcasting in the mass media and on the Internet.

2. The participants hereby grant the permission to the Organizer to use the submitted recordings and their image, as well as copyrights and related rights, for advertising, information and promotional purposes, unlimited in time and territory, in the following fields of exploitation:

a) recording and multiplying with any techniques, including printing, reprography, magnetic recording and digital technique,

b) placing on the market, public performing, projecting, broadcasting and rebroadcasting.

3. The transportation and insurance costs shall be borne by the Festival participants.

4. The Organizer do not provide accommodation for participants.


5.All Festival participants are obliged to take part in the final concert.

V. RADIO AND TELEVISION STATEMENT

The participants qualified for the stage II are obliged to give a written consent granting permission to record their performances in audio and video, during Festival auditions and the final Concert of Laureates. These consents will be sent to the selected participants by email, along with the information of qualifying to the Festival. The signatures will be collected during the rehearsals to the Festival auditions and final Concert of Laureates.

VI. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. By participating in the Festival, the contestant and its statutory representatives agree to all terms and conditions contained herein, and give their consent to be photographed and filmed, and to distribute recorded materials, which will remain the property of the Organizer, as well as the consent to process personal data of each contestant for the organizational purposes of the Festival.

2. Recording audio and video for non-personal purposes is forbidden. Unauthorized distribution of audio and video content as well as processing the personal data and images of Festival contestants may require legal action to be taken.

VII. TERMS AND CONDITIONS MODIFICATIONS

1. The Organizer may at any time, prior to the deadline for submitting applications, modify the contents of this Terms and Conditions. The modified Terms and Conditions will be immediately made public on the Festival website: www.carpathia.rzeszow.pl .

When the modification is made after the completion of the qualification process, the modified Terms and Conditions will be provided to all qualified participants.

2. The Organizer reserve the right to modify the terms set out in this Terms and Conditions.

3. Modifications to the Terms and Conditions and modifications to the terms made by the Organizer shall be binding for all Festival participants.

4. All disputes arising in connection with this Terms and Conditions shall be settled solely by the Festival Organizer.

5. For organizational matters not covered by this Terms and Conditions, please contact the Organizer:

Dr Anna Czenczek – Originator and Director of “Rzeszów Carpathia Festival”

Phone no.: +48 604 117 433
E-mail:  anna.czenczek@op.pl, biuro@fundacjacarpathia.pl

More information:

www.carpathia.rzeszow.pl
www.facebook.com/carpathiafestival
www.fundacjacarpathia.pl

www.facebook.pl/csw.rzeszow
www.instagram.com/carpathiafestival